Oderzo, a heritage city of the Roman era / Одерцо, місто римської епохи (En/Ua)

in Haveyoubeenhere14 days ago (edited)

Hello to all fans of visiting more and more new places!
If I can't take a short trip for a long time, I feel like I'm not on my plate. "I miss looking out the window as the rain falls. As the sky thickens with clouds.
This morning I woke up and realized that the weather would be good. The bright sun was shining on the street. The wind dispersed the clouds. The sky was blue. It's time to go.
My journey today lies northeast of Treviso to the town of Oderzo. It is located 30 kilometers from Treviso.

Привіт всім любителям відвідувати все нові і нові місця!
Якщо я довго не можу зробити маленьку мандрівку, я почуваюся ,,як не у своїй тарілці". Я сумую, дивлюся у вікно як падає дощ. Як небо затягнуло хмарами. Чекаю коли вигляне сонечко.
Сьогодні зранку я прокинулась і зрозуміла, що буде гарна погода. На вулиці світило яскраве сонце. Вітер розігнав хмари. Небо було голубе. Пора в дорогу.
Моя мандрівка сьогодні лежить на північний схід від Тревізо в містечко Одерцо. Воно знаходиться від Тревізо за 30 кілометрів.

20211123_203348-COLLAGE.jpg

I'm going to meet Oderzo. The city has a long history. The first mention of the settlement was in the first century BC. The city had great development and prosperity in time
domination of the Roman Empire. Emperor Julius Caesar rewarded the city for its loyalty to the Romans and released the inhabitants from military service for 20 years. The city began a demographic boom.
Large-scale construction began. The Forum was also restructured. Between the first and second centuries AD, the Oderzo flourished most. But the decline of the Roman Empire led to an influx of troops who destroyed, burned and plundered the city. The townspeople were forced to flee to the islands. It was not until 1000 that Oderzo slowly began to adjust to his life. Residents rebuilt the city, built a defensive fortification. After the 13th century, a new history of the Oderzo begins.

Йду знайомитись з Одерцо. Місто має давню історію. Перші згадки про поселення були ще в першому столітті до нашої ери. Велика розбудова і розквіт місто мало за часів
панування Римської імперії. Імператор Юлій Цезар нагородив місто за його лояльність до римлян і звільнив жителів від військової служби на 20 років. В місті почався демографічний бум.
Розпочалося велике будівництво. Також був перебудований Форум. Між першим та другим століттями нашої ери Одерцо зазнало найбільшого розквіту. Але занепад Римської імперії спричинив навалу впрвпрів, які знищили , спалили і сплюндрували місто. Містяни змушені були втікати на острови. Лише в 1000 році Одерцо поволі почало налагоджувати своє життя. Жителі відбудовували місто, звели захисне укріплення. Після 13 століття починається нова історія Одерцо.

20211123_140706.jpg

20211123_142658.jpg

20211123_141335.jpg

20211123_142650.jpg

20211123_141107.jpg

20211123_141312.jpg

It's sunny today. But you can safely come to the Oderzo in rainy weather. Even without an umbrella. And enjoy the architecture of the city, walking under the arcades. Oderzo is considered the city with the largest number of arcades.

Сьогодні сонячно. Але можна спокійно приїжджати до Одерцо і в дощову погоду. Навіть без парасолі. І насолоджуватись архітектурою міста, гуляючи під аркадами. Одерцо вважають містом де найбільша кількість аркад.

20211123_140952_001.jpg

20211123_140820.jpg

20211123_141043_001.jpg

20211123_152418.jpg

20211123_140959_001.jpg

20211123_141011_001.jpg

The city with beautiful houses in Gothic and Renaissance style attracts my attention. And, of course, a bush of roses with beautiful flowers does not pass.

Місто з красивими будинками в готичному та ренесансному стилі притягують мою увагу. І, звичайно кущ троянд з чудовими квітами не дає пройти мимо.

20211123_211118-COLLAGE.jpg

I see in front of me the church of Santa Maria Maddalena, which was built in 1000. Throughout its history, the church has been rebuilt many times. The church was a functioning monastery for Dominican nuns until the 16th century, when Napoleon suppressed the order.

Я бачу перед собою церкву Санта Марія Маддалена, що була побудована ще в 1000 році. За всю свою історію церква неодноразово перебудовувалась. Церква була діючим монастирем домініканських черниць аж до 16 століття поки Наполеон не придушив орден.

20211123_142658.jpg

20211123_143014_001.jpg

20211123_143034_001.jpg

20211123_142950_001.jpg

20211123_142838_001.jpg

Along the road I see beautiful houses. They are all different. Not similar to each other. But everything is very beautiful and I stand and can not leave. The special charm of the city is given by the river Montecano, which flows and divides the city into two parts. The river flows into Livenz and carries its waters south to the Adriatic Sea.

Вздовж дороги я роздивляюся чудові будинки. Вони всі різні. Не подібні між собою. Але всі дуже гарні і я стою і не можу відійти. Особливого шарму місту надає річка Монтекано, що протікає і ділить місто на дві частини. Річка впадає в Лівенцу і несе свої води на південь до Адріатичного моря.

20211123_143306.jpg

The bell tower of the church, which is named after John the Baptist, rises above the city. With its powerful bell, it announces sad and good news. And also reflects every hour. Today I also managed to hear the bell notifying inhabitants that the third hour came.

Дзвіниця церкви, яка названа на честь Івана Хрестителя, височіє над містом.Своїм могутнім дзвоном вона сповіщає про сумні і хороші новини. А також відбиває кожну годину.Сьогодні і мені вдалося почути дзвін, що сповіщав жителів про те, що наступила третя година.

20211123_143608.jpg

20211123_143530.jpg

20211123_143459.jpg

20211123_143621.jpg

The city park stretches on the left side. I went to the park to admire such a bright beauty of the trees. The end of November, but many trees are still in their colorful decoration. In the park I see a monument to Luigi Luzzetti. I later learned from Wikipedia that he was an Italian politician and statesman.
But my main attention is still to the park itself, which is adorned with all the colors of autumn. These are yellow ocher, red copper, greenish brass, brown bronze, pale yellow and orange-yellow gold. Against the background of these colors I take a lot of photos. It's quiet and peaceful here. It's nice to sit on a bench or just walk the paths covered with fallen leaves.

З лівого боку розкинувся міський парк. Я зайшла в парк помилуватися ще такою яскравою красою дерев. Кінець листопада, але багато дерев стоять ще в своєму кольоровому убранстві. В парку я бачу пам'ятник Луїджі Луццетті. Пізніше я з Вікіпедії дізналась, що це політичний і державний італійський діяч.
Але основна моя увага все таки до самого парку, що красується всіма кольорами осені. Це жовта охра, червона мідь, зеленувата латунь, коричнева бронза, блідо-жовте і оранжево-жовте золото. На фоні цих кольорів роблю безліч фотографій. Тут тихо і спокійно. Приємно посидіти на лавці чи просто погуляти доріжками, засипаними опалим листям.

20211123_150016_001.jpg

20211123_150028.jpg

I like to look at the sky through the treetops

Я люблю дивитися на небо крізь крони дерев.

20211123_144713_001.jpg

20211123_144729_001.jpg

20211123_144632_001.jpg

20211123_144654.jpg

20211123_144611_001.jpg

20211123_144552.jpg

20211123_144500.jpg

20211123_144403.jpg

20211123_144415.jpg

20211123_144327.jpg

In front of the city gates I walk on footpaths along the river. I look at the houses, trees and the bell tower as if reflected in a mirror on the river bed. Houses with colorful terraces are very well maintained. Decorated with flower pots. One house wrapped in wild grapes looks very original. Many shops and cafes. I look at the frescoes that adorn the walls of houses that still retain color.

Перед міськими воротами я мандрую пішохідними доріжками вздовж річки. Дивлюся як будинки, дерева і дзвіниця наче в дзеркалі відбиваються на річковому плесі. Будинки з колоритними терасами дуже доглянуті. Прикрашені вазонами з квітами. Один будинок оповитий диким виноградом виглядає дуже оригінально. Багато магазинів і кафе. Я розглядаю фрески, якими прикрашені стіни будинків, що до сьогодні зберігають колір.

20211123_145419.jpg

20211123_144906.jpg

20211123_145333_001.jpg

20211123_145415_001.jpg

20211123_145207.jpg

20211123_145150_001.jpg

20211123_144856.jpg

20211123_144808_001.jpg

20211123_144817.jpg

Through the city gates I go to the Duomo. This is the largest square in the Oderzo, completely pedestrian. Torrezin City Gate has a large clock. You can always check the time. The square is decorated with a majestic church named after John the Baptist. Both outside and inside the church is decorated with ancient frescoes by famous Italian artists. The church was built in about 1000 and consecrated in 1536. The church was rebuilt many times until it became as it is today.

Через міські ворота я йду на площу Дуомо. Це найбільша площа в Одерцо, повністю пішохідна. Міські ворота Торрезін мають великий годинник. Завжди можна звіритися з часом. Площу прикрашає велична церква, названа на честь Івана Хрестителя. Як зовні так і всередині церква прикрашена старовинними фресками відомих італійських художників. Церква побудована приблизно в 1000 році і освячена в 1536 році. Церква не раз перебудовувалась поки стала такою як є сьогодні.

20211123_145440.jpg

20211123_145845.jpg

20211123_145907.jpg

20211123_145832.jpg

20211123_145818_001.jpg

20211123_145747.jpg

20211123_145753.jpg

After inspecting the square, I go out to the river Montecano. The river flows between high embankments. The shafts offer a magnificent view. The water is blue, blue as the sky today. I stand, fascinated by this beauty. Since the river flows through the city, there are many bridges. Bridges also adorn the city.

Оглянувши площу я виходжу до річки Монтекано. Річка тече між високими валами. З валів відкривається чудовий краєвид. Вода синя, синя як небо сьогодні. Я стою, заворожена цією красою. Так як через місто протікає ріка то тут є багато мостів. Мости також прикрашають місто.

20211123_154012_001.jpg

The church was built in the late 1600s by a wealthy Feltre family, dedicated to the monk preacher Beato Bernardino Tomiano. The church has places where photos of citizens who died during various wars are exhibited.

Церква побудована наприкінці 1600 року багатою родиною Фельтре, присвячена монахові проповіднику Беато Бернардіно Томіано. В церкві відведені місця, де виставлені фотографії містян, що загинули в час різних воєн.

20211123_151357_001.jpg

20211123_151403.jpg

20211123_151215_001.jpg

20211123_151310_001.jpg

20211123_151802.jpg

20211123_151701.jpg

20211123_151535_001.jpg

20211123_151433_001.jpg

As a result of excavations by archaeologists in Oderzo, the remains of the Roman Forum were discovered. You can see the walls, the column. You can also see the well. The whole place is covered with an archeological glass dome.

В результаті розкопок археологів в Одерцо було виявлено залишки римського Форуму. Можна побачити стіни, колону. Також видно колодязь. Все місце накрито археологічним скляним куполом.

20211123_151914.jpg

20211123_151926.jpg

20211123_151829_001.jpg

I take the narrow street to Duomo again. And further I continue to inspect houses. For example, my attention was drawn to a house with geometric patterns on the facade. Famine, wars, epidemics, fires could not erase the beautiful ornaments from the walls!

Вузенькою вулицею я виходжу знову ж на площу Дуомо. І дальше продовжую оглядати будинки. Наприклад, мою увагу привернув будинок з геометричними малюнками на фасаді. Голод, війни, епідемії, пожежі не змогли стерти чудові орнаменти зі стін!

20211123_154151_001.jpg

20211123_154151_001.jpg

20211123_155317.jpg

20211123_154203.jpg

The sound of water catches my attention. I see the river breaking free from under the bridge. I listen and watch ...

Шум води привертає мою увагу. Я бачу як річка з під моста виривається на волю. Слухаю і дивлюся...

20211123_154332_001.jpg

20211123_154440.jpg

20211123_154410.jpg

Persimmon grows in the middle of the city. The whole small tree is strewn like light bulbs with orange fruits that glow in the sun.

Серед міста росте хурма. Все невелике дерево як лампочками усипане жовтогарячими плодами, які світяться на сонці.

20211123_154722.jpg

20211123_154826.jpg

My tour is coming to an end because the sun sets so fast behind the mountains. You need to go home. There is still a lot to see in Oderzo. But I hope that in winter I will try to come again and see in detail all the beauties. And of course, to share with you, dear readers!
See you in the hive!

Моя екскурсія наближається до кінця адже сонечко так швидко сідає за гори. Потрібно їхати додому. Ще багато залишилось непобаченого в Одерцо. Але маю надію, що я взимку постараюся приїхати ди знов і оглянути детально всі красоти. І звичайно ж , поділитися з вами, дорогі читачі!
До нових зустрічей у вулику!

20211123_145929.jpg

20211123_145939_001.jpg

20211123_152855.jpg

20211123_152602_001.jpg

20211123_152254.jpg

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Дякую!

Enhorabuena. Has recibido apoyo
The Creative Coin Fund.
Únete al servidor de Creative Coin y comparte tus publicaciones.

Congratulations. You have received support from
The Creative Coin Fund.
Join the Creative Coin server and share your posts.


Selección manual de @elemarg25Image by barbara-orenya

Дякую!