[EN/BG] Devil's bridge-Bulgaria/ Дяволски мост-България

in Haveyoubeenhere2 months ago (edited)

Hello Hivers!
Today I will take you to a wonderful place deep in the Rhodope Mountains.
(Rhodopes - the mountain of Orpheus)

The Devil's bridge

The Devil's Bridge was built at the beginning of the 16th century. In its place there was an old Roman bridge connecting the White Sea and Thrace.
The bridge was built by order of Sultan Selim I.
It is the largest and most famous Ottoman bridge in the Rhodopes.
The length of the bridge is 56 meters and the width is 3.5 meters. The height of the central arch reaches almost 12 meters.

20210718_174239.jpg


Здравейте, приятели!
Днес ще ви отведа до едно прекрасно място дълбоко в Родопите.
Родопите – планината на Орфей

ДЯВОЛСКИЯТ МОСТ

Дяволският мост датира от началото на ХVІ век. На негово място е имало стар римски мост, свързващ Бяло море и Тракия. Мостът е построен по заповед на султан Селим I.
Това е най-големият и най-известен османски мост в Родопите.
Дължината на мостa е 56 метра, а широчината 3,5 метра. Височината на централния свод достига почти 12 метра.


20210718_173814.jpg

For centuries the bridge has been shrouded in legends and mysteries.

Legend has it that for a long time no one could build a bridge at that place. The attempts of many builders ended in failure due to the turbulent waters of the Arda River.
A young builder Dimitar from the nearby village (now town) of Nedelino, accepted the challenge and took on the difficult task.
One night, the Devil appeared to him and told him that he would reveal to him the secret of how to build a sturdy and age-old bridge, if only he could meet two conditions.
The bridge was to be built in 40 days and the Devil's face was to be embedded in the base of the structure. The face had to be both visible and invisible.
The builder, Dimitar, carried out all the Devil's orders, but died soon after and took the secret with him to the afterlife.
The face of the Devil can only be seen at certain times of the day, between 11 and 12 o'clock.
We must look at the stone under the central vault and its reflection in the water and rotate the picture 90 degrees. Using our imagination, we can see Satan's face.
I can detect 4 faces, maybe I have a very developed imagination 😉

inked20210718_172933_li.jpg

3.jpg


От векове мостът е обвит в легенди и загадки.

Легендата разказва, че дълго време никой не можел да построи мост на това място. Опитите на много строители завършвали с неуспех, поради буйните води на река Арда.
Един млад строител Димитър от близкото село (вече град) Неделино, приел предизвикателството и се нагърбил с тежката задача.
Една нощ Дяволът му се явил и му казал, че ще му разкрие тайната как да построи здрав и вековен мост, само ако успее да изпълни две условия.
Мостът трябвало да бъде построен за 40 дни и в основата на строежа да бъде вграден образа на Дявола. Образът трябвало да бъде едновременно видим и невидим.
Майсторът Димитър изпълнил всички условия на дявола, но скоро след това починал и отнесъл тайната със себе си в отвъдното.
Днес образа на Дявола може да се види само в определено време от деня, между 11 и 12 часа на обяд.
Трябва да се вгледаме в камъкът под централния свод и отражението му във водата. Използвайки въображението си, можем да видим сатанинския образ.
Аз лично виждам 4 лика, но явно имам прекалено развито въображение 😉


Another legend has it that the devil's footprint is visible in one of the rocks, but we haven't found where it is.
On one of the stones of the central vault, researchers have found a strange seal in the shape of a hexagon, called "the seal of Solomon".
An interesting fact is that until today, 5 centuries after its construction, no repairs have been made on the bridge.

An incredible architectural creation!

It definitely feels strange here. Words can't describe the feeling when you're next to the bridge or walking across it...


Друга легенда гласи, че в някоя от скалите личи стъпката на дявола, но ние не открихме това място.
Върху един от камъните на централния свод, изследователите са открили странен печат във формата хексагон, наричан „печата на Соломон”.
Интересен факт е, че до днес, 5 века след построяването му не се правени основни ремонти по моста.

Невероятно архитектурно творение!


20210718_173446.jpg

20210718_173606.jpg

20210718_173658.jpg

20210718_173814.jpg

20210718_175453.jpg

20210718_180551.jpg

20210718_180707.jpg

20210718_173522.jpg

20210718_173929.jpg

20210718_173938.jpg

20210718_174239.jpg

20210718_174850.jpg

20210718_174859.jpg

20210718_174917.jpg

20210718_175207.jpg

20210718_175033.jpg

20210718_175141.jpg

20210718_175344.jpg

20210718_175359.jpg

20210718_175541.jpg

20210718_180727.jpg

20210718_173615.jpg

20210718_174147.jpg

20210718_174535.jpg

20210718_175057.jpg

20210718_175128.jpg

20210718_175508.jpg

If you want to visit the Devil's Bridge, it is located 40km from the town of Kardzhali and 10km from the town of Ardino.

While you are in this area, you can also visit the other symbol of Ardino

Eagle Rocks

20180129_151033.jpg

20180129_151047.jpg

20210723_114648.jpg

This is an emblematic place that reveals the life of the rock people.
There are more than 100 trapezoid-shaped niches carved into the rock.
How they were made so high up, why they were so shaped and what the Thracians used them for remains a mystery to this day.


Ако искате да посетите Дяволският мост, той се намира на 40км от град Кърджали и на 10км от град Ардино.
Докато сте в този район, може да посетите и другия символ на град Ардино-

Орлови скали

Това е емблематично място, което разкрива живота на скалните хора.
В скалата са издялани повече от 100 ниши с трапецовидна форма.
Как са направени толкова високо, защо са с такава форма и за какво са ги използвали Траките, си остава загадка и до днес.


If you decide to spend the night in Ardino, you can stay in one of the family hotels around. This small, tidy and peaceful town will charm you not only with the delicious traditional Rhodope dishes you can try here, but also with the incredible and warm hospitality of the Rhodope people.

20210723_115142.jpg

20210723_114806.jpg


Ако решите да пренощувате в Ардино, може да отседнете в някой от семейните хотели наоколо. Това малко, подредено и спокойно градче, ще ви очарова не само с вкусните традиционни родопски ястия, които може да пробвате, но и с невероятното и топло гостоприемството на родопчаните.


20210723_133210.jpg

20210723_133232.jpg

20210723_133526.jpg


All photos in this post were taken with my phone (Samsung A71)

For the legends and historical data, I used this Source

Translated with: https://www.deepl.com/Translator


Thanks for reading my post!

Sort:  

Браво страхотен пост! Мястото е уникално 🥰Само напред и нагоре 😘

Благодаря много! 😘😊

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Ето това се казва топ изпълнение. Уникален пост Мария. Много-добре изграден пост, отлична работа 🤗🤍💚❤️🙏

Благодаря ти ! 🙏😊😊

beautiful place!

and interest construction...
I think was not intended to look like a skull... architecture coincidence...

Legend... 😉

Много красиво място!

Заслужава си да се види 🙂

Beautiful place and photos!

Thank you! 🙂

Hiya, @choogirl here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1269.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Красиво място и снимки!🌸

Thank you! 😊

Поздравления, чудесен пост!🙂

Благодаря! 🙂

Оооо колко прекрасен мост! Чудесен пост и прекрасни снимки! Браво Мария :)

Благодаря много! :)

Браво страхотен пост @mariya36 👍

Благодаря! 😊

!PIZZA

Connect

Trade


@mariya36! I sent you a slice of $PIZZA on behalf of @venan.

Learn more about $PIZZA Token at hive.pizza (1/10)

Благодаря! 🙂

БРАВО!
!WINE

🤗 😊

 last month Reveal Comment