Zanzibar - monkey Gereza tricolor or Kima punju

m05.jpg

Where did the name Gereza tricolor come from?

Skąd nazwa Gereza Trójbarwna?

ENPL
Gerezy can be found in many regions of the world where they are favored by the climate. They are found in Asia and Africa, they like mangroves and rainforests. On the other hand, the tricolor geese are endemic and inhabit only Zanzibar. They eat mainly leaves, flowers, rarely fruit, unless they are unripe, because the stomachs of geese do not produce adequate enzymes that break down the sugar contained in ripe fruit. They are colored in 3 colors: gray-black, white and red.Gerezy można spotkać w wielu regionach świata, gdzie sprzyja im klimat. Występują na terenie Azji i Afryki, lubią namorzyny i lasy deszczowe. Natomiast Gerezy trójbarwne stanowią gatunek endemiczny i zamieszkują one tylko Zanzibar. Żywią się głównie liśćmi, kwiatami, rzadko owocami, chyba że są niedojrzałe, bowiem żołądki gerez nie produkują odpowiednich enzymów rozkładających cukier zawarty w dojrzałych owocach. Ubarwione są w 3 kolorach: szaro-czarnym białym i rudym.

m00.jpg

ENPL
Tricolor georgees are small in size, have a long tail and, interestingly, they do not have a thumb. They are very social monkeys, they like to play and frolic, they spend most of their time in the tree in constant motion. They live in herds, usually several dozen individuals, where females and young are the majority.Gerezy trójbarwne są niewielkich rozmiarów, posiadają długi ogon i ciekawostka - nie posiadają kciuka. To bardzo towarzyskie małpki, lubią się bawić dokazywać, większość czasu spędzają na drzewie w ciągłym ruchu. Żyją stadnie jest to zazwyczaj kilkadziesiąt osobników, gdzie przewagę stanowią samice i młode.

m01.jpg

The monkey Gereza or Kima punju

Małpa Gereza czyli Kima punju

ENPL
Kima Punju in Swahili means "mean monkey" that brings bad luck. Apparently the name comes from the fact that these monkeys are extremely mean and have an incredibly unpleasant smell. On their part, I did not experience any unpleasant sensations, because they are nice and fancy animals, but sometimes I have the impression that I have a few people I know with such symptoms.Kima Punju w języku suahili oznacza „wredna małpa”, która przynosi pecha. Podobno nazwa wzięła się stąd, że małpy te są wyjątkowo wredne i mają niesamowicie nieprzyjemny zapach. Ja z ich strony nie doświadczyłem przykrych doznań, bo to sympatyczne i fikuśne zwierzątka, ale czasem mam wrażenie że mam paru znajomych ludzi z takimi objawami.

m03.jpg

Tricolor Gerezy outside the Jozani National Park? - impossible

Gerezy trójbarwne poza Parkiem Narodowym Jozani? - niemożliwe

ENPL
We were a bit shocked to find monkeys in a place where they shouldn't be. All the natives swore that Gerezy lived only in the rainforest of the Jozani Chwaka Bay Reserve in Zanzibar. As it turned out - not necessarily. We met them while visiting a center run by a Pole named Artur, who showed us around. The resort is called White Sand Luxury Villas & Spa - Relais & Chateaux and is one of the most expensive on the island. The cheapest accommodation is around USD 700 per night, but I must admit that it made an impression on us. It is difficult to call this resort a hotel, because it is a few large villas with their own swimming pools, spa terraces, etc. Luxury. Since I mention this resort, a few photos belowByliśmy w lekkim szoku, gdy spotkaliśmy małpy w miejscu gdzie nie powinny się znajdować. Wszyscy tubylcy zarzekali się, że Gerezy mieszkają tylko w lesie deszczowym w rezerwacie Jozani Chwaka Bay na Zanzibarze. Jak się okazało - niekoniecznie. Spotkaliśmy je zwiedzając ośrodek prowadzony przez Polaka o imieniu Artur, który nas po nim oprowadzał. Ośrodek nazywa się White Sand Luxury Villas & Spa - Relais & Chateaux i należy do jednych z najdroższych na wyspie. Najtańszy nocleg to około 700 USD za dobę, ale muszę przyznać, ze zrobił na nas wrażenie. Trudno ten resort nazwać hotelem, bo to kilka wielkich willi z własnym basenami tarasami spa itp. Luksus. Skoro już wspominam o tym resorcie, to kilka fotek poniżej

h5.jpg

h01.jpgh2.jpg
h3.jpgh4.jpg

h0.png

Why did Gerezy decide to stay in a luxury hotel?

Dlaczego Gerezy postanowiły zamieszkać w luksusowym hotelu?

ENPL
I suspect that they like the peace that the resort offers them, because nobody except a few residents is allowed there, it is even difficult to bring in guests when there is no connection. And Park Jozani is a swirl of passionate tourists with outstretched, eager for beautiful photos with the background of monkeys or with a monkey on his shoulder.Podejrzewam, że lubią spokój, który ośrodek im oferuje, bo nie ma tam wstępu nikt poza kilkoma mieszkańcami, nawet trudno wprowadzić gości jak nie ma się koneksji. A Park Jozani to kłębowisko rozjuszonych turystów z wyciągniętymi, żądnych pięknych fotografii na tle małpek lub z małpką na ramieniu.

m07.jpg

m02.jpg

m04.jpg

)Photo: Panasonic Lumix FZ82 Zanzibar Paje 2021

all photos and video were taken by me and are my property


© Copyright marianomariano

Sort:  

Always nice to learn more about different creatures in Nature, do you still do mushroom posts? Those were awesome 🤩

yes, tomorrow, another one about mushrooms;)

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

We appreciate your work and your post has been manually curated by zoology team (oscurity,nelinoeva) on behalf of Amazing Nature Community. Keep up the good work!

living with wild animals is always a feeling of freedom, some adapt very well, others live under stress! thanks for the beautiful post!

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @marianomariano.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

Dzięki za fajny post. Tracydyjnie będzie on walczył o miano najlepszgo postu tygodnia tagu #pl-travelfeed. Post konkursowy pojawi się w niedzielę wieczorem. Zapraszam do zapoznania się postami innych autorów i udziału w głosowaniu.